Team Members

Praveen Kushwaha
Business Partner
Meghana Singh
P.D.A - Persona*
Sailesh Yadav
Q.T.O.
Dhaarmendra Kashyap
Senior Analyst
Ashok Rathor
Developer
Sachin Samadhiya
Developer